V rámci 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+ bude prostřednictvím Technologické agentury ČR podpořen i projekt „Dopravní digitální dvojče Evropská“, na jehož řešení se bude podílet i naše centrum. Celkem bylo v soutěži podpořeno 32 projektů z 227 podaných návrhů.

Projekt reaguje na hlavní cíl programu, tedy rozvoj dopravního sektoru způsobem akcelerujícím technologický rozvoj ČR, a zároveň využívá problematiku digitálních dvojčat jako virtuálních replik fyzických zařízení nebo systémů jako jednu z  klíčových komponent digitalizace průmyslu obecně. Konkrétně pak dále reflektuje specifický cíl „Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura“, který klade důraz na využití progresivních systémů řízení bezpečnosti a simulačních a vizualizačních nástrojů za účelem snižování nehodovosti a škodám na životech a zdraví. Projekt naplňuje rovněž specifický cíl „Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy“, a to především svým zaměřením na zpracování a výměnu dat a využití umělé inteligence při jejich analýze.

Hlavním uchazečem projektu je České vysoké učení technické v Praze, dalšími účastníky pak vedle PATRIC Vysoké učení technické v Brně a dále společnosti SmartPlan s.r.o. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Realizace tříletého projektu bude zahájena v červnu 2021.