Dne 1. listopadu 2019 vstoupily v platnost revidované Instrukce pro provádění průzkumu před Evropským patentovým úřadem (dále jen „EPO“) (Guidelines for Examination in the European Patent Office), které nahradí instrukce vydané v listopadu 2018. Instrukce jsou strukturovány do osmi částí, jejichž obsah byl aktualizován a byly změněny v souladu s politikou EPO, který je takto každoročně aktualizuje.

Část A nyní obsahuje zejména aktualizace plateb poplatků a různé způsoby podání priority dokumentu. Část E byla důkladně revidována, zejména kapitola týkající se přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). V části F byly podrobně přezkoumány další oddíly kapitoly týkající se srozumitelností nároků. V části G byly dále upřesněny oddíly týkající se vynálezů realizovaných počítačem a vynálezů v oblasti biotechnologií. K částem B, C, D a H byla také přidána řada upřesnění a aktualizací týkajících se praxe EPO, která se například zabývala tématem jednoty vynálezu ve fázi zkoumání nebo ústního řízení.

Nové instrukce budou zveřejněny elektronicky a budou k dispozici ve všech třech úředních jazycích na webové stránce EPO www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html. Současně je k dispozici verze zobrazující veškeré úpravy.